Obsbok för Ljungby Fågelklubb

      2018-12-15 18:34
181215
Färjansö 07.45-12.30: Havsörn 1, ormvråk 2, sparvhök 1, knölsvan 8, sångsvan 15, stjärtand 1 hanne, gräsand 150, skäggdopping 4, storskarv 51, gråhäger 3, fiskmås 18, gråtrut 1, ringduva 1, varfågel 1 och skäggmes 8.
Sölvshall, Vidöstern 12.45: Havsörn 1.
Färsjön 13.00: Salskrake 3, storskrake 21, gräsand 82, gråhäger 3 och storskarv 1.
Jonas
    
  
Huliesjön      2018-12-15 17:08
Vi såg ett vildsvin vid vasskanten också.
Stefan
    
  
      2018-12-15 16:09
181214 Nu är siktröjningen vid Huliesjön klar. Krister var vid sjön i början på veckan och sågade ned alla buskar väster om tornet. I dag samlades 12 av klubbens medlemmar för att dra in allt ris till skogen. Efter ett par timmars hårt arbete var allt ris borttaget. Ett stort tack till alla som kunde slita sig från julförberedelserna och hjälpa till. Vi som var där: Krister, Emil, Axel, Conny, Ulf, Anders P, Anders C, Claes, Stefan, Kent, Kerstin och Roger. Ett tack till Fredrik som höll med röjsåg och bränsle. Ett tack till markägarna som tillät att vi siktröjde. Vi såg inte så mycket fågel, men 8 korsnäbbar flög över när vi fikade.
Roger
    
  
      2018-12-08 17:07
181208 f.m
Os,Flåren: Havsörn 1, gräsand 350, storskrake 19, sångsvan 3 och kungsfiskare 1.
Toftaholm: Havsörn 1, ormvråk 1, storskarv 38, skäggdopping 1, sädgås 8, gråhäger 1 och fiskmås 6.
Färsjön; Storskrake 82, gräsand 110 och gråhäger 1.
Kvarnafallen: Strömstare 1.
Jonas
    
  
      2018-11-26 12:30
Södra Vidöstern.
Sothöna 1, salskrake 7, storskrake 7, skäggdopping 12, häger 1, knipor och gräsänder.
Färsjön isbelagd förutom en liten råk där ett tjugotal gräsänder trängdes.
Stefan E
    
  
      2018-11-25 16:42
181125
Toftaholm strandäng 07;30-11;00
Sångsvan 86 str, knölsvan 2, storskarv 42, kanadagås 7, storskrake 77 str, salskrake 2, sjöorre 3, knipa 6, gräsand 150, skäggdopping 16, gråhäger 1, gråtrut 5, trädkrypare 1 snösparv 1 och 55 starar söder om Toftaholms gård.
Färsjön 11;15
Salskrake 7, storskrake 378 och gråhäger 3
Emil och Anders P
    
  
      2018-11-18 16:24
181118
Toftaholm Strandäng 07;15-11;30

Kanadagås 192str, sädågs 993str, grågås 35str, bläsgås 26str, sångsvan 44 str, storskarv 24, knölsvan 2ad, häger 2, vigg 2 hona, bläsand 3, kricka 1, gräsand 250, storskrake 14, blå kärrhök 1 hon-f mot söder, ormvråk 4 str, glada 1, fiskmås 14 str, skrattmås 6 str, gråtrut 2, skäggdopping 14, tofsvipa 75, varfågel 1 samt två Ad Havsörn som sågs slå en tillsynes utmattad vitkindad gås!

Färsjön 10;40

Stjärtand 1 hane, salskrake 2, kricka 4, gräsand 130, storskrake 70 och häger 2.
Emil och Hasse
    
  
      2018-11-17 12:35
181117
Huliesjön 07.00-12.00: Sångsvan 29 ad 2 juv, sädgås 7 rast + 31 str, grågås 106 rast, vitkindad gås 1 rast, snatterand 2 hannar 1 hona rast, gråhäger 6, havsörn 1 ad 1 juv, sparvhök 1, skrattmås 2 juv, ringduva 1, sparvuggla hörd, kungsfiskare 1, björktrast ca 100, skäggmes hörd, varfågel 1, stare ca 20.
Anders P
    
  
      2018-11-04 19:08
181104 Kl 19:00 hade vi fått ihop 101 olika arter i årets rally.
Dagen nya arter är: Sädgås, bläsgås, vigg, storlom, småskrake, stenfalk, mindre hackspett, talltita, råka, stenknäck.
Ett stort tack till alla som hjälpte till med skådandet i helgen.
Roger
    
  
      2018-11-03 19:17
Resultat efter första dagen av Allhelgonarallyt: Knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, bläsand, kricka, gräsand, stjärtand, knipa, salskrake, storskrake, orre, tjäder, fasan, skäggdopping, storskarv, ägretthäger, gråhäger, röd glada, havsörn, blå kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, kungsörn, vattenrall, rörhöna, tofsvipa, dvärgbeckasin, enkelbeckasin, morkulla, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, skogsduva, ringduva, turkduva, sparvuggla, kattuggla, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, sånglärka, ängspiplärka, forsärla, sidensvans, strömstare, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, koltrast, björktrast, taltrast, rödvingetrast, dubbeltrast, svarthätta, kungsfågel, skäggmes, stjärtmes, entita, tofsmes, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, stare, gråsparv, pilfink, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, hämpling, vinterhämpling, gråsiska, mindre korsnäbb, större korsnäbb, domherre, snösparv, gulsparv och sävsparv. Sammanlagt 91 arter.
Inför söndagen hoppas vi på följande arter: Mindre sångsvan, sädgås, bläsgås, vitkindad gås, brunand, vigg, sjöorre, svärta, småskrake, storlom, smådopping, fjällvråk, stenfalk, tornfalk, pilgrimsfalk, skrattmås, mindre hackspett, svart rödstjärt, talltita, nötkråka, råka, stenknäck. Bra jobbat under första dagen, nu tar vi nya tag in för morgondagen.
Roger
    
  
      2018-11-02 19:29
181102 e.m
Färsjön: Alla fem ägretthägrarna var kvar i sjön, Dessutom bl.a en stjärtandshanne,
Toftaholm: En smådopping rastade söder om campingbryggan. Hoppas den finns kvar tills morgondagens Allhelgonarally...
Jonas
    
  
      2018-10-28 19:11
181028
Stenudden,Bolmsö e.m: Fyra ägretthägrar flög mot söder tillsammans med nio gråhägrar. Dessutom en rastande snösparv.
Årets uppträdande av ägretthägrar i Ljungby saknar allt motstycke! Hittills har försiktigt räknat ca 12 fynd av ca 18 individer gjorts, och ännu finns det nog ytterligare ägretter att upptäcka...
Jonas
    
  
      2018-10-28 19:08
181028
Toftaholm 06.15-10.30: Sångsvan 105 str, knölsvan 2, sädgås 80 str, kanadagås 39 str, skäggdopping 22, gräsand 100, bläsand 1, vigg 3, salskrake 2, havsörn 1, röd glada 2, tofsvipa 25, mindre hackspett 1, varfågel 1, stare 17, sädesärla 1 och snösparv 3.
Färsjön 10.50: De tre ägretthägrarna fanns kvar i sjön. Dessutom havsörn 1, storskrake 150, gräsand 120, kricka 8, bläsand 1, skäggdopping 5, storskarv 60, gråhäger 17 och fiskmås 3.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-27 16:28
181027
Toftaholm 07.10-14.00: En ung JAKTFALK kom inflygande utifrån sjön kl 08.10 och landade på en stubbe på strandägnen. Ett par minuter senare lyfte den dock och flög österut över Iskällarhagen.
I övrigt bl.a havsörn 6, blå kärrhök 5, glada 1, fjällvråk 1, grågås 180, sädgås 48 str, knölsvan 8, sångsvan 35, gräsand 100, bläsand 19, stjärtand 1, kricka 2, vigg 2, salskrake 5, enkelbeckasin 1, gråhäger 3, stare 10, sånglärka 4, varfågel 1 och steglits 1.
Färsjön 11.15: Ägretthäger 3 rast, gråhäger 14, gräsand 150, bläsand 10, stjärtand 1, storskrake 70, skäggdopping 7, storskarv 50 och skrattmås 1.
Jonas
    
  
      2018-10-25 16:51
181025 Kl 14:00 Sommarsäte:
Sångsvan 30, mindre sångsvan 1, spetsbergsgås 1
Roger och Kerstin
    
  
      2018-10-21 19:00
181021
Toftaholm 07.30-10.30: Ägretthäger 1, havsörn 1, grågås 380, sångsvan 1, skäggdopping 14, gräsand 100, stjärtand 1, kricka 2, salskrake 2, tofsvipa 24, skrattmås 3, stare 52, vinterhämpling 25 och snösparv 1.
Sölvshall,Vidöstern 10.45: Svärta 1 par, sjöorre 3 och skäggdopping 5.
Os,Flåren 11.00: Svärta 1, skäggdopping 8 och kungsfiskare 1.
Björkaviken,Bolmsö 11.30; Ägretthäger 1 med gråhägrar.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 12.00-15.30: Havsörn 1, röd glada 1,småskrake 11, brunand 1 par, skäggdopping 7 och storskarv 49.
Jonas
    
  
      2018-10-20 19:44
181020
Färjansö 06.45-13.15: Ägretthäger 1 ex mot norr kl 09.20+4 ex mot söder kl 10.00, havsörn 2, fjällvråk 8 str, sparvhök 9 str, blå kärrhök 1 hanne, duvhök 1, grågås 110 str+400 rast, sädgås 13, vitkindad gås 6, knölsvan 11, sångsvan 7, gräsand 150, bläsand 7, kricka 4, vigg 3, salskrake 2, skäggdopping 20, gråhäger 5 str, tofsvipa 60, enkelbeckasin 4, dvärgbeckasin 1, mindre hackspett hörd, ringduva 370 str, skogsduva 4 str, rödvingetrast 350 str, sånglärka 18, stare 130, nötkråka 1, varfågel 1 och skäggmes hörd.
Dessutom hördes såväl katt-som sparvuggla från vindskyddet innan gryningen.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-16 22:35
2018-10-16
Torget, södra delen av sjön Vidöstern på fm:
Havsörn 2 gamla, bläsänder 4 rastande, storskrakar 12, knipa 2, skäggdopping 4, stenknäck 2, sidensvans läte, häger 1, grågäss 30 mot söder.
Dan Rapp
    
  
      2018-10-14 18:48
181014
Toftaholm 06.45-10.00: Ägretthäger 3 ex mot söder kl 08.30, grågås 520, knölsvan 6, skäggdopping 22, gräsand 160, bläsand 7, stjärtand 3, vigg 2, salskrake 1, havsörn 1, skogsduva 1, ringduva 460 str, stare 94 str, forsärla 1 och vinterhämpling 9.
Rönnbacka/Stenudden,Bolmsö 11.30-15.30: Havsörn 2, sparvhök 7 str, småskrake 14, skäggdopping 8, skogsduva 1, steglits 4 och skäggmes 2 i det lilla vasspartiet innanför piren på Stenudden.
Jonas
    
  
Södra Ljunga      2018-10-13 21:28
En varfågel NV Ljungasjön.
Stefan och Annica
    
  
      2018-10-13 20:36
2018-10-13: Hembygdsparken Ljungby . Amiral, 1.
Conny
    
  
      2018-10-13 18:36
181013
Össlöv 14.00-16.30: Kungsörn 1 ung, fjällvråk 1, ormvråk 9, röd glada 3, ringduva 330 str, skogsduva 5, turkduva 7, stare 30, ängspiplärka 70, sånglärka 10, vinterhämpling 5, hämpling 12 och råka 1.
Jonas
    
  
      2018-10-13 18:34
181013
Färjansö 06.30-13.15: Ägretthäger 1, havsörn 2, röd glada 1, fjällvråk 2, ormvråk 18 str, sparvhök 11 str, duvhök 1, gräsand 50, stjärtand 2, bläsand 5, bläsgås 2, grågås 300, storlom 1, knölsvan 1, gråhäger 2, tofsvipa 54, dvärgbeckasin 2, enkelbeckasin 10, ringduva 1550 str, skogsduva 16 str, varfågel 1, stare 475 str, sädesärla 1, ladusvala 1, sånglärka 28 str, trädlärka 1, vinterhämpling 11, steglits 2 och skäggmes 5.
Abrahamsgård,Dörarp 13.20: Blå kärrhök 1 hona.
Emil och Jonas
    
  
      2018-10-12 17:38
181012
Toftaholm 12.30-15.00: Ägretthäger 1, gråhäger 2, havsörn 1, röd glada 2, grågås 350, bläsgås 3, gräsand 200, stjärtand 1, skäggdopping 13, tofsvipa 70, stare 50, skogsduva 4, sånglärka 13 och steglits 11.
Os,Flåren 15.15-16.00: Bläsand 186, gräsand 35, kricka 2, skäggdopping 8, blå kärrhök 1, röd glada 2 och sparvhök 1.
Jonas
    
  
      2018-10-08 21:38
Huliesjön sön 181007 15:30 - 16:30:

1 havsörn 1K, 24 sträckande vitkindade gäss, 100 rastande tofsvipor, ca 250 tranor mot söder, 4 ormvråkar, 1 stare, 3 hägrar, 80 krickor.
Dan Rapp, Märta Rapp, Anita Bengtsson